Metges Humanistes? Medicina en Societat per al s. XXI (18/09/12 – 17/12/12)

CICLE DE CONFERÈNCIES
Del 18 de setembre al 17 de desembre de 2012
Coordinat per Alfons Zarzoso


Organització: Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, Residència d’Investigadors, Coŀlegi Oficial de Metges de Barcelona. Amb la coŀlaboració de: Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Salut i la Vida de la Universitat Pompeu Fabra.

Ara ha fet 30 anys que el COMB, a través del Centre d’Estudis Coŀlegials, impulsava una comissió de treball, formada per un ventall divers de professionals, encarregada de refl exionar al voltant de l’educació sanitària en un context de canvi social marcat pel pes creixent de la medicina assistencial, familiar o d’atenció primària. La comissió va destacar el paper del metge de capçalera com l’agent social i transmissor més efi caç de missatges sanitaris en un entorn d’humanització de la medicina. La feina que s’ha fet en les tres dècades següents ha estat ingent i ha transformat la cara institucional de la medicina i la relació entre el professional i el malalt.
Aquest canvi ha tingut lloc en un context marcat per una biologització dominant en la formació mèdica, per una tecnificació creixent dels processos mèdics, per un augment dels costos i per una demanda cada cop més informada i exigent. Avui, amb un nou segle ja obert i ple d’incerteses, els professionals de la medicina han de fer front a un seguit de nous i vells reptes amb un arsenal divers d’eines. El cicle planteja la necessitat d’establir ponts i teixir xarxes en la trobada entre el metge i el pacient més enllà de la indiscutible presència del fet biològic en la formació mèdica, en el marc d’una cultura mèdica més àmplia i oberta a les humanitats.

Cicle compost de 14 conferències desenvolupades entre setembre i desembre de 2012. Se celebren els dos ùltims dimarts del mes de setembre, i a partir de llavors, tots els dilluns, cada setmana. Totes les conferències tindran lloc a dos quarts de set del vespre a la Sala d’Actes de la Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya (carrer Hospital 64, Barcelona).

Podeu descarregar-vos el programa detallat del cicle.

Share